Przebrani.pl Wypożyczalnia strojów karnawaowych w Gdańsku
REGULAMIN Z DNIA 12.03.2013

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin jest regulaminem Wypożyczalni Strojów „Przebrani.pl”.

PRZEDMIOT UMOWY

Wypożyczalnia Strojów ,,Przebrani.pl” oświadcza, iż jej działalnością jest wypożyczanie strojów i innych akcesoriów zwanych w dalszej części regulaminu „strojami” klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym zwanymi w dalszej części regulaminu „Wypożyczającymi”.

TERMINARZ

Okres wypożyczenia rozpoczyna się od momentu podpisania Umowy Wypożyczenia oraz kończy się w dniu ustalonym w Umowie Wypożyczenia w momencie przyjęcia stroju przez Pracownika Wypożyczalni – w stanie kompletnym i nienaruszonym w stosunku do stanu w jakim był on wypożyczony.
W przypadku nie dotrzymania terminu wypożyczenia (nie oddania stroju w danym terminie do Wypożyczalni), Wypożyczający zostanie obciążony dodatkową płatnością – za każdą kolejną dobę przedłużenia wypożyczenia (przetrzymania stroju), w wysokości równowartości kwoty wypożyczenia stroju na ustalony okres.

ZOBOWIĄZANIA WYPOŻYCZALNI

Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu strój w dobrym stanie.
Strój w dobrym stanie, o którym mowa w w/w zdaniu oznacza strój, który nie jest – zniszczony, wadliwy itp.
W przypadku stwierdzenia zniszczenia stroju lub braku akcesoriów należących do wypożyczonego stroju, Wypożyczalnia zobowiązuje się do poinformowania o tym Wypożyczającego w terminie 7 dni od daty zwrotu stroju określonej w Umowie Wypożyczenia oraz do poinformowania o kosztach zniszczenia jeżeli strój zostanie zniszczony.
W przypadku przetrzymania stroju przez Wypożyczającego, dłuższego niż 30 dni, bądź w przypadku zwłoki Wypożyczającego w zapłacie kwoty na rzecz Wypożyczalni Strojów „Przebrani.pl”, Wypożyczalnia ma prawo wszcząć postępowanie windykacyjne

POSTANOWIENIA DODATKOWE

Wypożyczalnia zastrzega, iż w rzeczywistości stroje mogą nieznacznie różnić się od strojów prezentowanych na stronie internetowej oraz w katalogach, natomiast zestawy mogą nie zawierać wszystkich elementów (akcesoriów) widocznych na zdjęciach.
Wypożyczalnia ma prawo wszcząć postępowanie windykacyjne. Prowadzenie postępowania windykacyjnego nie wyklucza wszczęcia postępowania sądowego i egzekucyjnego w celu odzyskania należności wynikających z podpisanej Umowy Wypożyczenia Wypożyczalni „Przebrani.pl”.
Roszczenia Wypożyczalni „Przebrani.pl” zawarte w tym Regulaminie są aktualne. Wypożyczalnia „Przebrani.pl” uprawniona jest do ich dochodzenia.

KARY UMOWNE

W przypadku, gdy Wypożyczający odda strój wymagający dodatkowego czyszczenia, zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty, którą ustala Pracownik Wypożyczalni (zgodnie z cenami rynkowymi odpowiadającymi rozmiarom zabrudzenia).
W przypadku zniszczenia wypożyczonego stroju winę ponosi Wypożyczający oraz pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą wypożyczonego stroju.
Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia stroju w sytuacji, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, iż jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego stroju, wg rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię.

ZOBOWIĄZANIA WYPOŻYCZAJĄCEGO

Wypożyczający dokonując wypożyczenia stroju, oświadcza iż zapoznał się z treścią Regulaminu Wypożyczalni i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.
Wypożyczający w celu wypożyczenia stroju zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości Pracownikowi Wypożyczalni, podania innych danych niezbędnych do podpisania Umowy Wypożyczenia oraz złożenia na niej własnoręcznego podpisu.

Wypożyczalnia pobiera od Wypożyczającego ustaloną kwotę za wypożyczenie stroju. Kwota ta płatna jest z góry za cały okres wypożyczenia w momencie podpisania Umowy Wypożyczenia. W przypadku pobrania zaliczki za strój w momencie rezerwacji – zaliczka ta jest bezzwrotna oraz nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z rezerwacji stroju. Rezerwacja wygasa następnego dnia roboczego od daty rozpoczęcia okresu wypożyczenia wówczas, gdy strój ten nie zostanie odebrany.
Podpisując Umowę Wypożyczenia Wypożyczający jest zobowiązany do sprawdzenia jakości stroju. W przypadku braku zastrzeżeń odnośnie stroju Wypożyczający akceptuje jego stan jako „nienaruszony”.